برای قرار دادن صفت و پروپرتی های اختیاری به NavBAr به عنوان مثال target=_blank جهت باز شدن لینک در تب جدید از linkOptions استفاده می کنیم: مثال در ویجت NavBar در قالب پیش فرض bootstrap فریم ورک Yii2: ['label' => 'نمایش سایت','url' => ['/site/index'], 'linkOptions' =>['target'=>'_blank']],


آموزش فریم ورک Yii منبع : آموزش فریم ورک Yii |NavBar With OptionTaget Blank
برچسب ها : blank ,navbar ,target blank